ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
Download
รายการสื่อวิทยาการคำนวณ 2022 (Digital)
รายการสื่อรูปแบบใหม่ สะดวกสบายในการหาสื่อการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ และพร้อมมีสื่อวิดีโอให้รับชมเพิ่มเติม
แนวทางและตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์และทักษะด้านวิทยาการคำนวณ Coding
เอกสารดังกล่าวแบบเป็น 2 ระดับ คือ ก่อนประถมศึกษา และประถมศึกษา
ชุดฐานกรณ์สอนอ่านเขียน
คู่มือช่วยสอนอ่านเขียนผ่าน บัตรภาพ บัตรคำ บัตรพยัญชนะ บัตรรูปปาก เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ภาษาไทย แก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนได้
การจัดการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับผู้เรียนในยุค Digital 4.0
ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดการเรียนรู้การพัฒนากระบวนการคิด CT (Computational Thinking) ผ่านการเรียนรู้แบบ PBL (Project-based Learning)
ดาวน์โหลด
คู่มือการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP
Individualized Education Program
ใบสั่งซื้อ LD (สินค้าใหม่)
การประเมินความพร้อมด้านการอ่านและเขียน พยัญชนะ สระ การผันวรรณยุกต์ของผู้เรียน และแบบฝึกช่วยเสริมสร้างทักษะการอ่านเพื่อการเรียนรู้ พร้อมแบบประเมินก่อนและหลังการฝึกเพื่อเข้าใจปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
STEAMschoolkit
คู่มือการเรียนการสอน STEAM SCHOOL KIT