ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
Download
รายการสื่อวิทยาการคำนวณ 2020
รายการสื่อพัฒนาการจัดรหัสสมองเด็กเพื่อสร้างกระบวนการคิด เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ให้สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ สร้างนวัตกรรมและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพเด็กไทย สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาของประเทศ
อัปเดตเนื้อหาและเสริมความรู้ MakeCode 2020 Update
เอกสารเพิ่มเติมใช้ประกอบกับหนังสือกิจกรรมและคู่มือครู micro:bit in Action ระดับ Basic และ Advanced
FARMILY “ฟาร์มสุขออกแบบได้”
ชุดสื่อกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพลงชวนร้อง ชวนเต้น
เพลงประกอบนิทาน พร้อมคาราโอเกาะ ร้องเล่นเต้นสนุก ในชุดสื่อสำหรับนักคิดแก้ปัญหา พาเล่า ร้อง เล่น เต้น รู้คิด
การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณผ่านProject-based Learning (PBL)
รู้และเข้าใจ การพัฒนากระบวนการคิด CT (Computation Thinking) ผ่านการเรียนรู้แบบ PBL (Project-based Learning) และยกตัวอย่างสถานการณ์ให้เจ้าใจในการนำไปใช้
รายการสื่อบัญชี ข. สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้
สื่อการเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ สอดคล้องกับความต้องการพิเศษรายบุคคล ตรงตามบัญชี ข.
รายการสื่อสำหรับเด็กปฐมวัย
ปฐมวัย ช่วงเวลาทองของการเรียนรู้ สื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ปี 2562 สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560
รายการสื่อสำหรับเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ LD
รายการสื่อที่ช่วย พัฒนาทักษะ พื้นฐานการเรียนรู้ ให้อ่านออก เขียนได้ คิดคำนวณได้ และสร้างความพร้อมการเรียนรู้ให้แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ LD (Learning Disabilities)