ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
คลังความรู้
Aug 7, 2020 · 3 minute read
เมื่อเด็ก LD มีความบกพร่องด้านการจำสิ่งที่ได้ยิน ครูรู้ไหมต้องทำอย่างไร
เมื่อเด็ก LD มีความบกพร่องด้านการจำสิ่งที่ได้ยิน ครูรู้ไหมต้องทำอย่างไร - วิธีการเตรียมความพร้อม - การคัดกรอง
Aug 6, 2020 · 3 minute read
ทำความรู้จักกับเด็ก LD
ทำความรู้จักเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า อ่าน เขียน คำนวณ และสับสนทิศทาง อาจมีแนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยงในภาวะ LD (Learning Disabilities)
May 29, 2020 · 20 minute read
วิถีการเรียนรู้ที่แตกต่าง แบบพหุปัญญา ตอนที่ 1
บุคลิกภาพ นิสัย รสนิยม ในแต่ละคนล้วนแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสนใจความถนัดเฉพาะตัวบุคคล เด็กก็เช่นกันสอนจนเกิดการเรียนรู้จึงต้องแตกต่างกันแต่มีความสนใจที่ไม่เหมือนกัน มาทำความรู้จักและเข้าใจในความแตกต่างของเด็กในแต่ละคนผ่านทฤษฎีทางปัญญาของ Howard Gardner
May 18, 2020 · 20 minute read
การเล่นและการเรียนรู้
การเล่นไม่ได้ก่อให้เกิดเพียงแค่ความสนุกสนาน ผ่อนคลายเท่านั้น แต่การเล่นจะสามารถช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และกระตุ้นพัฒนาการได้เป็นอย่างดี บทความนี้ได้พูดถึงกระบวนการเล่นเพื่อการเรียนรู้และการแตกแขนงของเกมและบอกถึงความสำคัญของการเล่นของเด็ก