ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
คลังความรู้
Oct 16, 2020 · 15 minute read
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP คืออะไร
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลของศูนย์การศึกษาพิเศษ เป็นการให้บริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา หลังจากผ่านการคัดกรองว่าเด็กในชั้นเรียนตรงเหมาะแก่การดูแลพิเศษ โดยจะต้องเตรียมสื่อที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ต่อไป
Oct 2, 2020 · 15 minute read
พัฒนาการสำคัญสำหรับเด็ก
รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้สำหรับเด็กว่า ต้องเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างบุคคล และต้องสอบให้รอบด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ทั้งนี้ ครูเป็นบุคคลสำคัญที่เป็นผู้คิดดี ทำดี จิตใจดี
Sep 15, 2020 · 15 minute read
คัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้นกับภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการคิดคำนวณ
ปัจจุบันมีการคัดกรองอยู่หลากหลายประเภททางของกระทรวงศึกษาธิการ หรือของบริษัทต่างๆ ที่เข้ามาดูแลช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะเสี่ยงทางการคิดคำนวณ และเราสามารถดูแลตนเองได้ในเบื้องต้น วันนี้เรานำตัวอย่างมานำเสนอ อ่านต่อ...
Sep 10, 2020 · 15 minute read
การคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) คืออะไร
Computational Thinking (CT) เด็กไทยจะได้เรียนรู้กันแล้วทั่วประเทศ เป็นกระบวนการแก้ปัญหาแบบเป็นลำดับและใช้เหตุผลอย่างมีตรรกะ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมทักษะการคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพื่อปูทางสู่การเขียนโปรแกรม Coding