ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
พัฒนาการสำคัญสำหรับเด็ก
         การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญต่อการพัฒนาเด็กทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจึงให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย ดังจะเห็นได้จากการกำหนดให้จัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่เด็กทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้าน ซึ่งครูเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการพัฒนาเด็กทั้งด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยรวมทั้งความสามารถในการเรียนรู้แต่ละบุคคล

         รศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กแต่ละคนมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กบางคนอาจจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่เด็กอีกคนอาจจะเรียนรู้ได้ช้ากว่า ต้องอธิบายหลายครั้งจึงจะเข้าใจ ทั้ง ๆ ที่อยู่ในวัยเดียวกัน นอกจากนี้เด็กบางคนอาจจะมีความต้องการการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะเด็กเล็กหรือเด็กปฐมวัยที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวที่ต่างกัน เมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนครูผู้สอนหรือผู้ดูแลเด็กจึงต้องเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่สมวัย

         การเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้น ครูผู้สอนหรือผู้ดูแลเด็กนอกจากจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยแล้ว ยังจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของเด็กอีกด้วย ซึ่งการดูแลเด็กในวันนี้มีความสำคัญอย่างมากที่ครูผู้สอนจะต้องเอาใจใส่ ดูแล ให้กำลังใจ และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รวมทั้งจัดกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับการเรียนของเด็กแต่ละคน
อย่างไรก็ตามบุคลิกภาพของครูผู้สอนเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ ครูผู้สอนที่มีบุคลิกภาพที่เป็นมิตร อบอุ่น ใจดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความรู้ดีก็จะส่งผลต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กอีกด้วย