ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
คัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้นกับภาวะเสี่ยงบกพร่องทางการคิดคำนวณ
บกพร่องทางการคิดคำนวณแยกแยะอย่างไร

           เมื่อครูหรือผู้เชี่ยวชาญที่ถูกฝึกมาประเมินนักเรียนคนหนึ่งว่า บกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนคนนั้นจะถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับทักษะและความประพฤติที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์อย่างเต็มที่ การทดสอบคณิตศาสตร์ด้วยดินสอหรือปากกาจะถูกใช้อยู่บ่อยๆ แต่การประเมินผลจำเป็นต้องประสบผลมากกว่านั้น มันหมายถึงการเปิดเผยว่าบุคคลคนหนึ่งเข้าใจและรู้จักใช้ตัวเลขต่างๆ รวมทั้งความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในระดับที่ก้าวหน้ามากขึ้น  เช่นเดียวกับปัญหาของทุกๆ วัน การประเมินผลเปรียบเทียบระดับทักษะที่คาดหวังและที่เป็นจริงของบุคคลนั้น รวมทั้งความเข้าใจขณะที่บันทึกจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นการเฉพาะของบุคคลนั้น
ข้างล่างนี้คือขอบเขตบางด้านที่อาจกล่าวถึง:
 • ความสามารถทางทักษะคณิตศาสตร์พื้นฐานเช่น การนับ การบวก การลบ การคูณ และการหาร
 • ความสามารถที่จะคาดเดาได้ล่วงหน้าถึงกระบวนการที่เหมาะสม  -รู้ว่าเมื่อใดจะบวก ลบ คูณ หารหรือทำการคำนวณที่ก้าวหน้ามากขึ้น
 • ความสามารถที่จะจัดระบบวัตถุด้วยวิถีทางตรรกะ
 • ความสามารถที่จะวัด- บอกเวลา การใช้เงิน
 • ความสามารถที่จะคำนวณปริมาณตัวเลขได้
 • ความสามารถที่จะตรวจสอบงานของตนด้วยตนเองและพบทางเลือกต่างๆ ที่จะแก้ปัญหา

การปฏิบัติต่อผู้บกพร่องทางการคิดคำนวณ
          การช่วยเหลือนักเรียนแยกแยะจุดแข็งและจุดอ่อนของเขาถือเป็นขั้นตอนแรกที่จะให้การช่วยเหลือ การลงมือช่วยเหลือตามการแยกแยะ พ่อแม่  คุณครู และนักการศึกษาอื่นๆ สามารถร่วมมือกันสร้างกลวิธีช่วยเหลือนักเรียนคนนั้นให้เรียนคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการช่วยเหลือนอกห้องเรียนนั้น ให้นักเรียนและผู้ช่วยเหลือเพ่งความสนใจเป็นการเฉพาะไปยังความยุ่งยากที่นักเรียนคนนั้นกำลังมี  ขจัดความกดดันให้หมดไป ย้ายไปยังหัวเรื่องใหม่ให้เร็วๆ การเสริมการช่วยเหลือให้แข็งแรงบ่อยๆ และการฝึกฝนความคิดตรงๆ เป็นการเฉพาะสามารถช่วยความเข้าใจให้ง่ายขึ้น กลวิธีอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนรวมไปถึง:
 • ให้ใช้กระดาษกราฟสำหรับนักเรียนที่มีความยุ่งยากในการจัดระบบความคิดบนกระดาษ
 • หาวิธีที่แตกต่างที่จะสอนความจริงพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ เช่น แทนที่เพียงจะให้จดจำตารางสูตรคูณ ให้อธิบายว่า 8x2 = 16  ดังนั้นถ้าสองเท่าของ 16  ต้องเป็น 8x4 = 32
 • ฝึกฝนการคิดคำนวณเป็นทางที่จะเริ่มต้นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
 • แนะนำทักษะใหม่ๆ ที่เริ่มต้นด้วยตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและต่อมา เลื่อนมาสู่สิ่งที่เป็นนามธรรมมากยิ่งขึ้น
 • สำหรับความยุ่งยากด้านภาษา ให้อธิบายความคิดและปัญหาอย่างชัดเจนและสนับสนุนนักเรียนให้ถามคำถามขณะที่พวกเขาทำปัญหาทางคณิตศาสตร์อยู่
 • ตระเตรียมสถานที่ทำงานที่ไม่มีสิ่งรบกวนและมีดินสอ ยางลบและเครื่องมืออื่นๆ เท่าที่ต้องการ       ช่วยนักเรียนให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของตน ความเข้าใจว่าบุคคลจะเรียนรู้อย่างไรจึงดีที่สุดเป็นขั้นตอนสำคัญในการประสบความสำเร็จและมีความมั่นใจ

ที่มา: ศูนย์บกพร่องทางการเรียนรู้แห่งชาติ (สหรัฐอเมริกา) (2006)
แปลและเรียบเรียงโดย : พรรษชล ศรีอิสราพร  ส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา