ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
โครงการ “Crayola + Aksorn Nex สนับสนุนคุณครู ออกแบบแผนบูรณาการศิลปะกับการเรียนรู้ แบ่งปันสู่โรงเรียนทั่วประเทศ
ข่าวดีสำหรับคุณครูนักบูรณาการทั่วประเทศ!

บริษัทอักษร เนกซ์ จำกัด และเครโยล่า คลาสแพ็ค (Crayola Classpack) ขอเชิญคุณครูที่สอนในระดับ

ปฐมวัยและประถมศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งแผนการสอนตามแนวคิดศิลปะบูรณาการ (Art Integration)

ข้าชิงรางวัลกับ โครงการ “Crayola + Aksorn Nex สนับสนุนคุณครู ออกแบบแผน

บูรณาการศิลปะกับการเรียนรู้ แบ่งปันสู่โรงเรียนทั่วประเทศ"
 

3 แผนการสอนยอดเยี่ยมจะได้รับรางวัลดังนี้

สี Crayola Classpack สีคุณภาพ non-toxic สำหรับเด็ก อันดับหนึ่งในใจคุณครูทั่วโลก ไปใช้กันทั้งห้องเรียน ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ “Crayola + Aksorn Nex สนับสนุนคุณครู ออกแบบแผน   บูรณาการศิลปะกับการเรียนรู้ แบ่งปันสู่โรงเรียนทั่วประเทศ" ของครูและโรงเรียน แผนการสอนของคุณครู จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนการสอนตามแนวคิดศิลปะ 
บูรณาการ (Art Integration) เล่มแรกของเครโยล่า คลาสแพ็ค (Crayola Classpack)

จากสหรัฐอเมริกา เพื่อแบ่งปันสู่โรงเรียนทั่วประเทศ

ของที่ระลึกพิเศษจาก AksornNEX
20 แผนการสอนบูรณาการศิลปะกับการเรียนรู้ดีเด่นจะได้รับโอกาสดังนี้

ประกาศนียบัตรเข้าร่วมโครงการ “Crayola + Aksorn Nex สนับสนุนคุณครู ออกแบบแผน 
        บูรณาการศิลปะกับการเรียนรู้ แบ่งปันสู่โรงเรียนทั่วประเทศ" ของครู​

แผนการสอนของคุณครู จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทำแผนการสอนตามแนวคิดศิลปะ
บูรณาการ (Art Integration) เล่มแรกของเครโยล่า คลาสแพ็ค (Crayola Classpack)

จากสหรัฐอเมริกา เพื่อแบ่งปันสู่โรงเรียนทั่วประเทศ

เกณฑ์การตัดสินพิจารณาจาก

1.     องค์ประกอบของแผนการสอน 

2.      การบูรณาการ 

3      คุณลักษณะที่จะเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ เช่น การแบ่งปันส่งแผนเข้าชิงรางวัล

ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2563 

ผ่าน Google Forms https://aksornnex.info/Crayola/ANX-register
แบ่งปันตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และศิลปศึกษาที่สอดแทรกหัวใจแห่งการแบ่งปัน

“กิจกรรม ของเธอ ของฉัน เราแบ่งกัน” ที่ประกอบด้วยหลักของการบูรณาการ ดังนี้


1. ขั้นกระตุ้นความคิด

> เพื่อนำผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนด้วยการเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์จำลองสอดคล้องกับประสบการณ์ของ

ผู้เรียน


2. ขั้นสร้างสรรค์

> บูรณาการศิลปะสู่สาระต่างๆด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์


3. ขั้นเสริมประสบการณ์


> เชื่อมโยงความรู้กับชีวิตประจำวันด้วยการนำเสนอผลงานและกิจกรรมรูปแบบต่างๆ รวมถึงฝึกทักษะ

การคิดอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์