ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
งานเสวนา “ร่วมมือ ร่วมใจ ห่างไกลความเสี่ยงต่อปัญหาการเรียนรู้”
โดยรศ.ดร.ดารณี ศักดิ์ศิริผล, ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาพิเศษ และด้านการจัดการเรียนรู้เรื่อง การอ่านออก เขียนได้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์, ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสื่อภาพสำหรับเด็ก นักเล่านิทานชื่อดัง และอาจารย์สุพิชฌาย์ เลาหะพานิช, อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาปฐมวัย ร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นสำคัญที่มีผลต่อพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก พร้อมแนะนำเทคนิคต่าง ๆ ให้คุณครูที่เข้าร่วมฟังบรรยายสามารถนำไปปรับใช้ในห้องเรียนได้จริง ณ งาน EDUCA 2018 มหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ห้อง Sapphire 203 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม, อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ติดตามภาพบรรยากาศ ได้ที่ https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2234944043409430&id=2107669066136929

#AksornLearnSpace #AksornNEX #AlternativeLearning #BrainQuiz #EducationIdea #EducationNews #FunLearning #CreativeLearning #SmartLearning #Learning #LearningDisablities #LD #LDปัญหาทางการเรียนรู้ #บกพร่องทางการเรียนรู้ #LearningDifferently #เรียนแบบมีสุข #สนุกให้เป็น #เล่นให้รู้ #Funlearning #ปฐมวัยเท่ากับกลุ่มเสี่ยง