ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
งานอบรมครู Coding โรงเรียนเอกชน
หลักสูตรจัดการเรียนวิชา Coding ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช
โดยการอบรมเริ่มด้วยการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอนด้านโค้ดดิ้ง (CS: วิทยาการคำนวณ) ด้วยกิจกรรมปูพื้นฐานด้านโค้ดดิ้งแบบ Unplugged หลายหลายกิจกรรม ให้คุณครูได้ทดลองลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ต่อด้วยการเรียนรู้การใช้งานหุ่นยนต์ไม้ Cubetto เสริมสร้างประการณ์เรียนรู้ให้นักเรียน ปูพื้นฐานการคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ เรียนรู้การออกคำสั่ง เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้เดินทางไปยังเป้าหมาย
สุดท้ายเป็นการแนะนำการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action และ Scratch in Action เพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูนำไปปรับใช้ในการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ติดตามภาพบรรยากาศได้ที่ https://www.facebook.com/425399727907816/posts/743291619451957/