ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
เปิดห้องเรียนวิทยาการคำนวณ โรงเรียนพระมารดากิจจานุเคราะห์ บางกะปิ
เสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้จากการเล่น ฝึกทักษะการแก้ปัญหา เพื่อปูพื้นฐานสู่การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking Skills) เรียนรู้ตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผล และทิศทาง ด้วยการโค้ดหุ่นยนต์ไม้ cubetto อย่างง่าย ๆ แบบไร้หน้าจอ เตรียมพร้อมสู่การเรียนเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น
บอร์ด micro:bit บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก ออกแบบมาสำหรับผู้เริ่มต้น สามารถสั่งงานได้ด้วยการเขียนโปรแกรมสไตล์ Block-based Programming ที่ทั้งง่ายและสนุก
STEAM School Kit ฝึกฝนทักษะการออกแบบเชิงวิศวกรรม พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ ด้วยการทำกิจกรรมการเรียนรู้ ลงมือปฏิบัติตามแนวคิด Active Learning
#AksornNEX #STEAM #STEM #SmartLearning #Learning #CreativeLearning #AlternativeLearning #Education #Play #Fun #Innovation #coding #robotics #codetolearn #coding #code #codetolearn