ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณครูอักษร
เชิญคุณครูและผู้สนใจลงทะเบียนเพื่อรับข่าวสาร ข้อมูลและตัวอย่าง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21
ลงทะเบียน
สังกัด *
ตำแหน่ง *
ระดับชั้นที่สอน *
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน (เลือกได้มากกว่า 1) *
กรุณาทำเครื่องหมายยืนยันหากท่าน *