Coding & Robotic
สื่อเพื่อการออกแบบ และเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิต
สื่อเพื่อการออกแบบ และเทคโนโลยี เพื่อคุณภาพชีวิต
คือการนำทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน บูรณาการ กับความรู้ในสาระวิชาต่างๆและเทคโนโลยี มา “ใช้” ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนานวัตกรรม โดยเน้นฝึกทักษะการแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ คิดอย่าง เป็นระบบผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (STEM/STEAM Education)
สินค้าแนะนำ
ชุดพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แบ่งตามระดับการศึกษา
Download ใบสั่งซื้อ
ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อหนังสือชุดพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ได้ที่นี่