Coding & Robotic
สื่อเพื่อปูพื้นฐาน
ด้านกระบวนการคิด
สื่อเพื่อปูพื้นฐาน ด้านกระบวนการคิด
คือการสร้างและพัฒนากระบวนการคิด ในระดับพื้นฐานให้แข็งแรง โดยผ่านการฝึกทักษะการจำ เข้าใจ และการนำไปใช้อย่างเป็นลำดับขั้นตอนและถูกต้อง เพื่ออนาคตแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างยั่งยืน สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และความคิดสร้างสรรค์อย่างไรข้อจำกัด
สินค้าแนะนำ
ชุดพัฒนาทักษะการเรียนรู้
แบ่งตามระดับการศึกษา
Download ใบสั่งซื้อ
ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อหนังสือชุดพัฒนาทักษะส่งเสริมการเรียนรู้ได้ที่นี่