Coding & Robotic
สื่อพัฒนาพื้นฐาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
micro:bit in Action
รหัสสินค้า 4148001, 4148003
หนังสือกิจกรรมเรียนรู้การเขียนโปรแกรมบนบอร์ด micro:bit
สร้างพื้นฐานและความเข้าใจการเขียนโปรแกรมและพัฒนาทักษะการคิดเชิงคำนวณ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
เรียนเขียนโปรแกรม
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ผ่านการเขียนโปรแกรมรูปแบบ Block-based Programming
พื้นฐานและความเข้าใจการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (Coding)
มีกิจกรรมสำหรับฝึกหัด
หนังสือกิจกรรม micro:bit in Action กิจกรรมเน้นกระบวนการคิดและสอดแทรกคำถามต่อยอดเพื่อสะท้อนความคิด
มีลำดับขั้นตอนการเรียนรู้
สอนเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยาก ผ่านการลงมือปฏิบัติ เด็กค้นพบด้วยตนเอง เด็กสามารถสร้างสรรค์โครงงานได้ด้วยตนเอง โดยมีครูเป็นโค้ช
สอดคล้องกับหลักสูตร
สาระที่ 4เทคโนโลยี ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 2560)
icro:bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน Quirkbot
STEAM School Kit ชุดสื่อบูรณาการบูรณาการ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม