Coding & Robotic
สื่อพัฒนาพื้นฐาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
Grove Zero (กรูฟ ซีโร่) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างสรรค์โครงงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์พื้นฐาน
รหัสสินค้า 4621005
ฝึกฝนทักษะด้านการเขียนโปรแกรม ผ่านการโค้ดด้วยการเชื่อมต่อโมดูลฟังก์ชันต่างๆ
เรียนรู้การเชื่อมโยงซอฟท์แวร์เข้ากับฮาร์ดแวร์ที่ต้องการ (เพื่อผลลัพธ์ที่ตรงตามเป้าหมายที่ออกแบบไว้) เรียนรู้การใช้งานได้ง่าย เชื่อมต่อโมดุลต่างๆ ด้วยการใช้แม่เหล็กต่อเข้าหากัน จดจำได้ไว แยกประเภทโมดูลตามสีสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ และออกแบบโครงงานได้อย่างหลากหลาย
ทักษะด้านการเขียนโปรแกรม
ทักษะด้านการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อต่อยอดให้เรียนรู้ทางวิทยาการคำนวณ
Grove Zero (กรูฟ ซีโร่) ช่วยรังสรรชิ้นงานสู่นวัตกรรมอื่นๆอย่างมีประสิทธิภาพ
micro:bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน Quirkbot
หนังสือกิจกรรม Scratch in Action