Coding & Robotic
สื่อพัฒนาพื้นฐาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
I CAN CODE
รหัสสินค้า 4118001 - 4118002
หนังสือกิจกรรมใช้ควบคู่กับสื่อฯ ชุด Quirkbot (ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน)เพื่อการ “เริ่มต้น” การเรียนรู้พื้นฐานด้าน Coding ผ่านระบบสมองกลฝังตัว ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนางานระบบที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ในระดับที่สูงขึ้น หนังสือกิจกรรมมี 2 ระดับคือ Basic และ Advanced
หนังสือกิจกรรม STEAM Education โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
พื้นฐานและความเข้าใจการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย (Coding)
I CAN CODE ระดับ Basic
"เหมาะสำหรับ: เริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรม เริ่มต้นเรียนรู้ระบบอัตโนมัติ และการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ด้วย Quirkbotเพื่อให้ผู้เรียนทดลองเขียนโปรแกรมตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการอันซับซ้อน ทำให้ผู้เรียนสนุกที่จะเรียนรู้ เป็นตัวช่วย ให้ครูใช้เป็นเครื่องมือในการสอนได้เป็นอย่างดี สร้างบรรยากาศสนุกในห้องเรียน เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้อย่างดีเยี่ยม ปูพื้นฐานด้านการออกแบบโครงสร้าง พร้อมสำหรับการออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป"
I CAN CODE ระดับ Advanced
"เหมาะสำ หรับ: การนำ ความรู้Coding พื้นฐานมาบูรณาการสร้างสรรค์เป็นโครงงาน เรียนรู้ เข้าใจ สามารถใช้อุปกรณ์พื้นฐาน พัฒนาองค์ความรู้สู่การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ที่ทำงานได้อย่างอัตโนมัติผ่านการควบคุมด้วยโปรแกรม ตลอดจนแนะนำการเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เตรียมผู้เรียนให้พร้อมต่อการเรียนรู้ทักษะการเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขั้นสูงต่อไป"
บูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน
ชุดสื่อ I CAN CODE เหมาะที่จะใช้คู่กับ Quirkbot ในการเรียนรู้และสนุกกับการทดลองเขียนโปรแกรม
แบบฝึกและคู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.1
แบบฝึกและคู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.6
ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน Quirkbot
STEAM School Kit ชุดสื่อบูรณาการบูรณาการ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม