Coding & Robotic
สื่อพัฒนาพื้นฐาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
Ozobot (โอโซบอต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
รหัสสินค้า 4621008
ปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งด้วยสี ผ่านการวาดเส้นแต้มจุดสีบนกระดาษ เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมให้หุ่นยนต์จิ๋วปฏิบัติตาม ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เสริมทักษะด้วยการทดลองเขียนโปรแกรมอย่างง่ายแบบ Blockly สามารถทำตามได้ทันที นอกจากนี้ยังนำไปเล่นกับเกมบอร์ดหรือแท็บเล็ตเป็นบอร์ดเกมได้อีกด้วย
หุ่นยนต์สำหรับการเขียนโค้ด
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน
สร้างประสบการณ์เรียนรู้ Coding ด้วยสี
ปูพื้นฐานการเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งด้วยสี
ผ่านการวาดเส้นแต้มจุดสีบนกระดาษ เพื่อกำหนดทิศทางและควบคุมให้หุ่นยนต์จิ๋วปฏิบัติตาม ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ เสริมทักษะด้วยการทดลองเขียนโปรแกรมอย่างง่ายแบบ Blockly สามารถทำตามได้ทันที นอกจากนี้ยังนำไปเล่นกับเกมบอร์ดหรือแท็บเล็ตเป็นบอร์ดเกมได้อีกด้วย
Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Dash Wonder pack (แดช วันเดอร์ แพค) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
micro:bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์