Coding & Robotic
สื่อพัฒนาพื้นฐาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน Quirkbot
รหัสสินค้า 4620001
ชุดสื่อบูรณาการการเรียนรู้ด้านวิศวกรรมและหุ่นยนต์พื้นฐาน Quirkbot ประกอบด้วย ชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Quirkbot (สมอง) และอุปกรณ์เชื่อมต่อ พร้อมทั้งโครงสร้างพลาสติกและตัวเชื่อมต่อพร้อมสำหรับการจัดทำชิ้นงาน
ชุดสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เป็นชิ้นงานที่สามารถต่อยอดทักษะการเรียนรู้ยุค4.0
เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (coding)
กระตุ้นและดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริง
กระตุ้นและดึงความสนใจเข้าสู่บทเรียนและเชื่อมโยงบทเรียนสู่ชีวิตจริง
โครงสร้าง
ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับโครงสร้างจากรูปแบบพื้นฐาน 2 มิติไปจนถึงโครงสร้างซับซ้อน 3 มิติขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวเชื่อมต่อ Strawbees
ตัวเชื่อมต่อออกแบบพิเศษ มาให้เชื่อมต่อได้หลายลักษณะและรอบทิศทางสามารถพับงอได้ มีความยืดหยุ่นในการประกอบโครงสร้างหลากหลายรูปแบบ รวมถึงสามารถใช้ร่วมกับวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากโครงสร้างพลาสติกได้อีกด้วย
สมองของโปรแกรม
ชุดบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Quirkbot (สมอง) และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
อำนวยความสะดวกสำหรับครูผู้สอน
แผนการสอน/จัดกิจกรรมตัวอย่างให้คุณครูได้ใช้เป็นแนวทาง และปรับใช้ให้เหมาะสมสำหรับแต่ละช่วงวัยในรูปแบบ Online Learning Platform
หนังสือI CAN CODE
แบบฝึกและคู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.1
แบบฝึกและคู่มือการจัดกิจกรรม Full STEAM ป.6
STEAM School Kit ชุดสื่อบูรณาการบูรณาการ เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม