Coding & Robotic
สื่อพัฒนาพื้นฐาน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาการคำนวณ
Cubetto (คิวเบตโต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
รหัสสินค้า 4621007
เริ่มต้นเรียนรู้ตรรกะ ความเป็นเหตุเป็นผล และทิศทางด้วยการโค้ดหุ่นยนต์ไม้อย่างง่าย ๆ แบบไร้หน้าจอ เสริมสร้างประสบการณ์ เรียนรู้จากการเล่น สนุกสนานไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเพื่อปูพื้นฐานสู่การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking Skills)และเตรียมตัวสู่การเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น
หุ่นยนต์ไม้และชุดโค้ดดิ้งแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์
การเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ปูพื้นฐานสู่การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ
เริ่มต้นเรียนรู้ตรรกะ
ความเป็นเหตุเป็นผล และทิศทาง ด้วยการโค้ดหุ่นยนต์ไม้อย่างง่าย ๆ แบบไร้หน้าจอ เสริมสร้าง ประสบการณ์ เรียนรู้จากการเล่น สนุกสนานไปกับกิจกรรมสร้างสรรค์ ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเพื่อปูพื้นฐานสู่การคิดเชิงคำนวณอย่างเป็นระบบ (Computational Thinking Skills) และเตรียมตัวสู่การเขียนโปรแกรมในระดับที่สูงขึ้น
เริ่มต้นเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
- โรบอตเพื่อการศึกษา เคลื่อนที่ตามระบบอย่างป็นขั้นเป็นตอน - ชุดควบคุมโรบอต กำหนดทิศทาง เดินหน้า ซ้าย ขวา และตั้งโปรแกรมดำเนินการซ้ำ - แผนที่บล็อก กำหนดโจรย์และสร้างอิสระทางความคิดผ่านจินตนาการของนักเรียน - คู่มือการใช้เบื้องต้น สอนวิธีการใช้แบบง่าย"
Dash Wonder pack (แดช วันเดอร์ แพค) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
micro:bit (ไมโครบิต) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อการศึกษาด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Ozobot (โอโซบอต) ชุดสื่อฯเพื่อสร้างพื้นฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์